česká verze stránekdeutsch versionenglish version

FOTBALOVÁ ŠKOLAMINI-MEKEMPYTALENTKALENDÁŘFANSHOP
DOMŮ TISK MAPA STRÁNEK

FOTBALOVÁ ŠKOLA

Idea

?esko-n?mecká fotbalová škola je celoevropsky jedine?ný projekt na podporu mladých talent?. ?eské a n?mecké d?ti spole?n? trénují fotbal a soub?žn? navšt?vují jazykový kurz. Díky tomu rozvíjejí nejen sv?j fotbalový talent, ale zárove? se seznámí i s jazykem a kulturou sousední zem?. Myšlenka je jednoduchá a má úsp?ch: dnes již ve fotbalové škole nejsou skoro žádná volná místa. N?kte?í rodi?e dokonce neváhají vozit své d?ti na trénink 130 km.

 

Profesionální podpora

?esko-n?mecká fotbalová škola chce své mladé talenty podporovat profesionáln?. Proto angažovala zkušené fotbalové trenéry a u?itele jazyk?, kte?í se osv?d?ili v práci s d?tmi a mládeží. „Klademe d?raz na solidní technickou p?ípravu a ofenzivní fotbal. Naše d?ti by m?ly um?t citliv? a kreativn? zacházet s mí?em, mít ze hry radost“, vysv?tluje sportovní koordinátor Robert Kilin. Bývalý kapitán rumunského národního mužstva junior? ví, o ?em mluví. N?ž p?ešel do N?mecka, sám absolvoval profesionální p?ípravu.

 

Aby ?esko-n?mecké p?ihrávky fungovaly i mimo h?išt?, se stará Tereza Jánská. Tato paní u?itelka vede jazykový kurz a u?í d?ti v malých smíšených skupinách n?m?inu a ?eštinu. „U nás nestavíme na biflování gramatiky nebo u?ení se sloví?ek nazpam??. Chceme, aby se d?ti u?ily jazyk soused? s radostí, hrav? a zp?sobem vhodným pro d?ti“, vysv?tluje svou filosofii mladá ?eská pedagožka se vzd?láním pro výuku na základních školách. Výukový program je koncipován dlouhodob?: v prvním roce mají žáci získat základní v?domosti, které si pak budou krok za krokem prohlubovat. Cílem je, aby se fotbaloví žáci um?li po osmi až deseti letech cizím jazykem bezpe?n? domluvit. První úsp?chy se dostavily rychle: jazyk mužstva je už dnes vskutku evropský. Kluci a d?v?ata plynule p?echázejí z ?eštiny do n?m?iny a zpátky, dávají si pokyny a vzájemn? se povzbuzují.

 

B?žný trénink a jeho ú?astníci

Kdo se m?že p?eshrani?ní fotbalové školy zú?astnit? Projekt je z principu otev?ený všem zájemc?m-mladým fotbalovým talent?m z pomezí ?ty? zemí: Bavorska, ?ech, Saska a Durynska. P?ijati mohou být chlapci a dívky od 8 let. Mladí fotbalisté mohu být zaregistrovaní v jiných klubech ?i jednotách. Tréninkové jednotky jsou zamýšleny jako další trénink pro všechny d?ti, které mají zájem o ješt? d?kladn?jší pé?i. Jak vypadá v projektu ?esko-n?mecké fotbalové školy b?žný tréninkový den? Každý ro?ník trénuje v?tšinou jednou týdn?, st?ídav? v hornofranském Hofu a v západo?eské Skalné, rodišti Pavla Nedv?da. ?eské pop?. n?mecké d?ti vozí na tréninkovou základnu v sousední zemi mikrobusy. Tam se podle výkonu sestaví malé národnostn? smíšené skupiny. Jedna skupina trénuje fotbal, druhá má jazykový kurz. Po hodin? se vyst?ídají. Tréninky jsou ve st?edu a v pátek. O víkendech se ?asto konají turnaje a p?átelská utkání. P?i nich fotbalová škola nastupuje jako p?eshrani?ní ?esko-n?mecký výb?r.

 

Kempy

Krom? b?žné ?innosti v rámci projektu nabízí fotbalová škola pravideln? kurzy „na vyzkoušení“ a intenzivní program pé?e o talenty. Na seznámení s projektem organizuje fotbalová škola o prázdninách fotbalové kempy. D?ti a mládež do 13 let zde mají možnost, aby se b?hem ?ty? dn? p?esv?d?ili o kvalit? našeho vzd?lání a p?ípravy. Všechny d?ti, které mají zájem o zvláštní pé?i, mohou navšt?vovat dopl?kové prohlubující tréninky.

 

„Atmosféra Ligy mistr?“

Sportovními vrcholy pro fotbalisty v bílo-zelených dresech jsou pravidelné juniorské turnaje. Událostí ?íslo jedna je pro každého fotbalového žáka Minimistrovství Evropy. Na tomto turnaji m??í hostící výb?r U11 síly se špi?kovými týmy z celé Evropy. Mužstva jako FC Bayern Mnichov, Werder Brémy, Ajax Amsterdam, Sparta Praha, Glasgow Rangers, CSKA Moskva, Legia Varšava, Austria Víde? nebo Juventus Turín vytvá?ejí b?hem Minimistrovství Evropy „atmosféru Ligy mistr?“, díky níž je tento turnaj v evropském juniorském fotbale jedine?nou sout?ží. P?eshrani?ní líhe? talent? p?esv?d?ila i velké idoly fotbalového dorostu a nadchla je pro myšlenku projektu. Pavel Nedv?d má radost: „Pro region, ze kterého pocházím, je fotbalová škola i Minimistrovství Evropy skv?lá v?c.“ ?esko-n?meckou fotbalovou školu ale ocenili již i jiní experti. V roce 2002 byla vyznamenána jako „zvláš? inovativní sportovní projekt“ (MasterCard-Award „Champions4me“) a v roce 2003 byla zvolena „nejintenzivn?jším ?esko-n?meckým mládežnickým projektem “ (Tandem). Navzdory úsp?ch?m a euforii však nelze zapomínat na jednu v?c: Bez všech svých nadšených podporovatel?, sponzor? a dobrovolných pomocník? by ?esko-n?mecká fotbalová škola nejspíš nebyla víc, než jen hezkou myšlenkou.

 

Projekty s podporou EU

"Fotbal bez hranic" (2004-2006) - spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Interreg IIIA).

Projekt "Fotbal bez hranic" je pilotním modelem pro setkávání ?eské a n?mecké mládeže v p?íhrani?í. ?eské a n?mecké d?ti ve svém volném ?ase spole?n? trénují jedenkrát týdn? fotbal a krom? toho navšt?vují jazykový kurz. ?NFŠ tedy není ?ist? sportovním projektem: fotbal tu slouží jako prost?edek pro to, aby d?ti hravou formou poznaly jazyk a kulturu sousední zem?.

 

"U?ení bez hranic" (2006-2008) - spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Interreg IIIA).

Projekt "UBH" m?l hranice p?ekra?ující vým?nu d?tí vyzdvihnout na novou úrove?. V p?íprav? plánovaného ?esko-n?meckého internátu budou d?ti prožívat vým?nný pobyt v rodinách z ?ech a N?mecka . Ve dvojicích se musí 2 týdny v roce prosadit v cizojazy?ném prost?edí.

 

"1+1=3 - nové cesty do Evropy" (2008-2011) - Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Investice do vaší budoucnosti).

Leitmotivem nového velkého projektu ?NFŠ je odbourávání mentálních bariér prost?ednictvím sportu. Poprvé bude do vzájemné spolupráce zapojen celý ?esko-bavorský pohrani?ní region. Z metodického hlediska preferujeme n?kolikadenní soust?ed?ní, která se st?ídav? konají v ?R a SRN. Trvalý kontakt s cizí kulturou má posilovat mezikulturní a jazykové kompetence d?tí.

 
Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
Investice do vaší budoucnosti
© Česko-německá fotbalová škola, T: +49 175 5234325, E: info@dtfs.de