česká verze stránekdeutsch versionenglish version

FOTBALOVÁ ŠKOLAMINI-MEKEMPYTALENTKALENDÁŘFANSHOP
DOMŮ TISK MAPA STRÁNEK

MINI-ME

Minimistrovství Evropy

Každoro?n? nejd?ležit?jší událostí ?esko-n?mecké fotbalové školy je Minimistrovství Evropy. P?i tomto turnaji se na domovských h?ištích fotbalové školy v N?mecku a v ?esku utkávají proslulé kluby z celé Evropy. Glasgow Rangers nastupují proti AC Bilbao, Werder Brémy hrají se Zenitem Petrohrad, VfB Stuttgart se Slávií Praha nebo Bayern Mnichov s Legií Varšava. Na h?išti proti sob? stojí deseti- nebo jedenáctileté fotbalové nad?je t?chto klub?. Celkov? se sout?že ú?astní na 250 d?tí z více než deseti zemí. B?hem víkendu jeden z tým? získá titul „Minimistr Evropy“ a mladí fotbalisté mají p?íležitost dokázat, že co do talentu v ni?em nezaostávají za dosp?lými. Navzdory svým dosud krátkým d?jinám pat?í Minimistrovství Evropy k nejlepším juniorským turnaj?m v Evrop?. „Je to událost roku,“ potvrzuje Ralf Schmitt, hlavní skaut SV Werder Brémy. „Je tu jen jediný ´problém´: zlepšovat už tém?? není co.“ Také zástupci ostatních zú?astn?ných klub? jsou nadšeni atmosférou Ligy mistr?, která na tomto turnaji vládne. Trenér junior? FC Bayern Mnichov Nayif Orhankazi zd?raz?uje jedine?nost Minimistrovství Evropy: „Je to skv?lý turnaj. Jsou tu špi?ková mužstva a velmi, velmi dob?í fotbalisté. Takové turnaje by se m?ly konat ?ast?ji.“ I pro Glasgow Rangers je tento turnaj n??ím výjime?ným, co stojí za tu dlouhou cestu. „Tento turnaj je prvot?ídní. Je skv?le organizován, ve skv?lých areálech a p?edevším tu jsou skv?lí protivníci. Všichni naši hrá?i i jejich doprovod si to velmi užili a fotbalov? i kulturn? se lec?emu p?iu?ili. T?šíme se na Minimistrovství Evropy p?íští rok!“, vysv?tluje Craig Mulholland, trenér U11 skotského mistra. Výjime?nou atmosféru Minimistrovství Evropy však nevytvá?í jen špi?ková sportovní sout?ž . D?ležitý je rovn?ž doprovodný program – evropské porozum?ní, kterým jdou mladí fotbalisté b?hem turnaje p?íkladem. Husí k?že vám zaru?en? nasko?í již b?hem slavnostního zahájení, p?i n?mž všechna mužstva p?ivítá jejich národní hymna. Pro hostitele z ?esko-n?mecké fotbalové školy zazní Beethovenova „Óda na radost“. K dalším vrcholným událostem pat?í slavnostní banket první ve?er a ne?ekané návšt?vy evropských fotbalových profesionál?. V roce 2005 p?ijel Pavel Nedv?d, Evropský fotbalista roku 2003. Sledoval zápasy a formát Minimistrovství Evropy ho nadchl: „Ten turnaj je pro kluky skv?lá v?c. Jsem moc rád, že se n?co takového koná zde, v regionu, odkud pocházím.“ Organizáto?i tvrd? pracují, aby d?ti p?i Minimistrovství Evropy mohly zažít fotbalový svátek na nejvyšší evropské úrovni. Na p?íprav? pracuje tým dobrovolných pomocník? více než šest m?síc?. Každý rok je pot?eba získat sponzory. Zajiš?uje se cesta a ubytování pro 300 host?. Informace o turnaji se p?ekládají až do deseti jazyk?. Zvláštní výzvou je také skute?nost, že se Minimistrovství Evropy koná jeden den v ?eské republice a druhý den v N?mecku. P?es noc se celá turnajová logistika musí p?evézt p?es hranici a znovu vybudovat. Stovky nadšených d?tí jsou však d?kazem, že tato námaha stojí za to. Pro n? je Minimistrovství Evropy jedine?nou sportovní a kulturní zkušeností. Turnaj navíc podporuje evropský fotbalový dorost na nejvyšší úrovni. Na jednu v?c ale p?i veškerém nadšení nesmíme zapomínat: Beze všech našich angažovaných sponzor? a dobrovolných pomocník? by Minimistrovství Evropy z?stalo jen krásnou myšlenkou. Proto bychom na tomto míst? cht?li všem, kdo nás podpo?ili a podporují, srde?n? pod?kovat!

 

Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
Investice do vaší budoucnosti
© Česko-německá fotbalová škola, T: +49 175 5234325, E: info@dtfs.de